window.Laravel = {"csrfToken":"yHvso5tMzs9TkZbfZEXvEBP3TfcCqsEtUHAl4esy"};